• biuro@greenpl.org
  • +48 533 328 990
  • English
  • Polski
Green Cars
Green Cars

O Nas

Green Cars - zrzesza firmy i instytucje rozwijające technologie samochodów elektrycznych oraz energetyki odnawialnej. Poprzez współpracę w ramach Klastra promujemy niskoemisyjny transport i rozwijamy technologie mobilności elektrycznej. Posiadamy bogate doświadczenie w konwertowaniu aut spalinowych na elektryczne. Nasze nowatorskie rozwiązania technologiczne doceniły zarówno media jak i organy administracyjne, czego przykładem jest I nagroda w konkursie „Innowacyjny Projekt 2010”, organizowanym przez PARP, za realizację projektu pt. „Budowa rynku pojazdów elektrycznych i infrastruktury ich ładowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego” dla auta elektrycznego Green Car a skonstruowanego przez firmy zrzeszone w Klastrze Green Cars.

czytaj dalej

About Us

Green Cars - a Cluster which brings together companies and institutions developing electric vehicles and electric mobile technologies. Through cooperation within the Cluster we promote low-emission transport and develop electric mobility technologies. We have an extensive experience in converting cars with a combustion engine into electric cars. Our innovative technology solutions were appreciated both by media and administrative organs which is exemplified in the first prize awarded in the competition “Innovative Project 2010”, organized by the Polish Agency for Enterprise Development (PARP) for the completion of project “the development of electric cars and their charging infrastructure as a basis of energy safety” for an electric car called Green Car which was designed by companies belonging to Green Cars Cluster. Additionally, we support and develop installations of charging stations all over the country.

read more

Nasze Cele

Budowa rynku

budowa i rozwój rynku pojazdów elektrycznych

Doskonalenie

doskonalenie konstrukcji pojazdów elektrycznych i innych nie spalinowych

Promocja

promocja pojazdów nie spalinowych i odnawialnych źródeł energii

Organizacja

organizacja współpracy między nauką, przemysłem samochodowym i energetyką oraz władzami terytorialnymi

Integracja

integracja uczestników rynku pojazdów elektrycznych

Wspieranie

wspieranie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze rynku pojazdów nie spalinowych

Wdrażanie

wdrażanie nowych technologii do magazynowania energii elektrycznej

Współpraca

współpraca z podmiotami zagranicznymi w dziedzinie wdrażania innowacyjnych rozwiązań

Our Goals

Creating market

creating and developing electric vehicles market

Improving

improving the design of electric vehicles and other non-combustion vehicles

Promoting

promoting non-combustion vehicles and renewable energy sources

Organizing

organizing cooperation between science, automotive industry, power industry and regional authorities

Integrating

integrating electric vehicles market participants

Supporting

upporting and implementing innovative solutions in the non-combustion vehicles market

Implementing

implementing new technologies for energy storage

Cooperating

cooperating with foreign entities in the scope of implementation of innovative solutions.

Dołącz Do Nas

Wypełnij formularz

Podmioty zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza.

Wypelnij deklarację

W przypadku pozytywnej decyzji, na adres e-mail zostanie przesłana deklaracja przystąpienia.

Prześlij dokumenty

Wypełniony dokument należy czytelnie podpisać i zaparafować na każdej ze stron.

Oryginały deklaracji

Podpisane w dwóch egzemplarzach, wraz z dokumentami rejestrowymi należy przesłać na adres siedziby Konsorcjum.

Join Us

Fill in the form

The interested entities need to fill in the form.

Fill in the declaration

If the application is accepted a declaration of accession to the Green Cars Cluster will be sent to your e-mail address.

Documents need to be sent

Subsequently, the documents should be scanned to any format (jpg/tif/gif/pdf) and register documents.

Original of the declarations

Signed and prepared in duplicate, together with register documentation shall be sent.

Zobacz Projekty

See Projects